menu

Informacja o wyniku i przebiegu konsultacji społecznych w sprawie dotyczącej nadania nazwy ulicy Żaglowej

2021-09-29 13:49:59 (ost. akt: 2021-10-01 09:47:16)

Burmistrz Miasta Szczytno zaprosił mieszkańców miasta Szczytno do konsultacji społecznych w sprawie dotyczącej nadania nazwy ulicy Żaglowa drodze wewnętrznej obejmującej część działki numer ewidencyjny 206/40 położonej w obrębie 1 Miasta Szczytno oznaczonej na załączonej do informacji mapie kolorem czerwonym.

Zarządzenie Nr VIII/542/2021 z dnia 2 września 2021r. Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 02.09.2021r. było podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczytnie na 7 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji.

1. Konsultacje trwały 14 dni kalendarzowych i zostały przeprowadzone w okresie od dnia 10 września 2021r. do dnia 24 września 2021r.

2. Ankieta konsultacyjna dostępna była do pobrania:
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczytnie w zakładce Konsultacje Społeczne - https://konsultacje.miastoszczytno.pl/
- w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sienkiewicza 1, Biuro Obsługi Interesanta

3.Wypełnione i podpisane ankiety konsultacyjne należało przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno lub na adres poczty elektronicznej um@um.szczytno.pl w pliku .pdf lub .jpg bądź złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

W okresie trwania konsultacji w Biurze Obsługi Interesanta złożono siedem ankiet konsultacyjnych, natomiast pocztą elektroniczną wpłynęła jedna ankieta, razem osiem ankiet. Dwie ankiety zostały złożone przez osoby nieuprawnione – nie będące mieszkańcami miasta Szczytno, jedna ankieta wypełniona nieprawidłowo – brak czytelnego podpisu. Pięć ankiet zostało złożonych poprawnie przez osoby uprawnione.

W ankietach konsultacyjnych zadano pytanie „Czy jest Pan/Pani za nadaniem nazwy ulica Żaglowa drodze wewnętrznej obejmującej część działki numer ewidencyjny 206/40 położonej w obrębie 1 Miasta Szczytno oznaczonej na mapie kolorem czerwonym?” i poddano pod głosowanie. W pięciu ankietach złożonych poprawnie przez osoby uprawnione zagłosowano za proponowaną nazwą ulicy Żaglowa na „TAK”.

Burmistrz Miasta Szczytno biorąc pod uwagę opinię mieszkańców miasta Szczytno wyrażoną w ankietach konsultacyjnych postanowił przygotować projekt uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie nadania nazwy ulica Żaglowa drodze wewnętrznej obejmującej część działki nr ewidencyjny 206/40 położonej w obrębie 1 miasta Szczytno.

Pobierz informację
  • Fundusze Europejskie LOGO
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska LOGO