menu

Projekt "Wspólny Plan"

2021-03-31 10:16:39 (ost. akt: 2021-05-20 12:32:06)
Logo Konsultacji Społecznych

Logo Konsultacji Społecznych

Autor: UM

Miasto Szczytno wraz z Fundacją WiseEuropa przystąpiły do realizacji projektu pn."Wspólny Plan". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenia aktywnych konsultacji społecznych dot. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczytno. Uchwałą Nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 20 grudnia 2018 r. miasto przystąpiło do opracowania powyższego opracowania.
Główny cel projektu:
Głównymi celami przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących SUiKZP jest chęć:
- przekazanie społeczności lokalnej pełnej i rzetelnej informacji na temat prowadzonej procedury planistycznej,
- włączenia mieszkańców Szczytna, a także wszystkich innych osób związanych ze Szczytnem, w proces sporządzania tego dokumentu,
- poznania opinii i pomysłów mieszkańców dotyczących kształtowania przestrzeni miasta,
- osiągnięcia wyższej efektywności i trafności procesów decyzyjnych.
Badanie nastrojów społecznych oraz diagnoza potencjalnych sytuacji konfliktowych pozwoli władzom miasta na podjęcie działań mających na celu pozyskanie społecznego zrozumienia i akceptacji dla rozwiązań projektowanych w SUiKZP.
Pogłębione konsultacje społeczne, prowadzone w ramach projektu „Wspólny Plan”, mają ponadto stać się środkiem zachęcającym mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych prowadzonych przez UM Szczytno, nie tylko dotyczących SUiKZP. Mają też zobrazować mieszkańcom potrzebę wyrażania swoich opinii i pomysłów w sprawach dotyczących miasta oraz płynące z tego korzyści.
Poszczególne działania przewidziane w ramach realizacji projektu:
- Analiza obowiązujących dokumentów planistycznych i strategicznych;
- Utworzenie zakładki „Konsultacje społeczne”- https://konsultacje.miastoszczytno.pl
- Spotkanie z Radnymi Miasta Szczytno;
- Spotkanie z Radą Gospodarczą przy Burmistrzu Miasta Szczytno;
- Przeprowadzenia akcji informacyjnej;
- Stworzenie punktów ankietowych;
- Dzień Konsultacji Społecznych;
- Spotkanie z mieszkańcami.
Okres realizacji: rok 2021.
  • Fundusze Europejskie LOGO
  • Rzeczpospolita Polska
  • Unia Europejska LOGO